Vinacapital

13.08.2018 BBT
Tôi định bụng không viết tiếp về Vinacap. Vì dẫu sao, tôi không đủ trình để làm các phân tích chuyên sâu. Nhưng tôi thấy,...

08.08.2018 Khuyết danh
Câu chuyện Ba Huân phải cầu cứu lãnh đạo Chính phủ để được “thoát” ra khỏi VinaCaptital cho thấy có những mối...

08.08.2018 BBT
Ba Huân và Vinacap góp gạo thổi cơm chung là quan hệ kinh tế dân sự, báo cáo hoặc cầu cứu Thủ tướng đều vô nghĩa. Cô...

08.08.2018 BBT
Kết quả của sự hợp tác giữa quỹ đầu tư và the KAfe, BV Hoàn Mỹ đều kết thúc bằng việc nhà sáng lập phải rời bỏ...