Trung – Mỹ

10.08.2018 BBT
“It takes two for Tango” – Cần hai người để thành điệu nhảy. Câu thành ngữ của người Mỹ quả là hợp để miêu...