bổ nhiệm

10.07.2018 Đinh Lực
Ngăn chặn những tình trạng bổ nhiệm ở “phút thứ 89” để chặt đi cái sợi dây “tham nhũng ghế” theo kịch bản “đúng...

29.05.2018 Khuyết danh
Ông Nhưỡng cho rằng, Tổ Công tác của Thủ tướng kiểm tra làm rõ việc bổ nhiệm ông Vũ Hùng Sơn là điều cần thiết. Ngày...