Khuyết danh

Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả Khuyết Danh, chưa tham gia cộng tác cùng Bút Danh tại congtacvien.info

Lời hứa của các Bộ trưởng

Thứ Ba, 06.11.2018, 16:52

Trong 3 ngày chất vấn có 135 ĐB đặt câu hỏi và 77 lượt ĐB tranh luận dành cho 19 Bộ trưởng, trưởng ngành. Xin điểm lại những lời hứa, cam kết của các Bộ trưởng để thực hiện các vấn đề ĐBQH đặt ra.

Từ khóa: