Không phải lần đầu tiên Tổng Bí thư nói về người cán bộ “quan cách, gia trưởng”

Thứ Ba, 17.07.2018, 14:47

Bệnh “quan cách, gia trưởng” ở cán bộ, lãnh đạo một số địa phương có biểu hiện sa sút phẩm chất, sống xa dân, vô trách nhiệm với dân. Hiện tượng đó đã làm tổn thương thanh danh, uy tín của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Điều đó đã làm cho các phần tử xấu đã làm và đang lợi dụng tình hình này để hòng chia rẽ Đảng và quần chúng, phá tan sự đoàn kết giữa Đảng và nhân dân.

Cần loại bỏ những cán bộ, lãnh đạo “quan cách, gia trưởng”

Sáng ngày 16/7, Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về những bệnh “quan liêu, quan cách, gia trưởng” của cán bộ, lãnh đạo hiện nay

Về quy định trong thực hành dân chủ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Thực hành cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đã được thay đổi tích cực hơn. Công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại – tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đang của nhân dân được xử lý kịp thời, nhanh chóng hơn.

Điều này đã tạo nên sự đồng thuận của nhân dân địa phương trên cả nước vào chính quyền, vào bộ máy công chức nhà nước. Hoạt động công tác Thanh tra, kiểm tra cũng được thực hiện sát sao hơn, ý kiến của nhân dân từ đó cũng được lắng nghe một cách đồng thuận, tiếp thu và giải quyết.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội đạt được kết quả, một số nơi đã tổ chức được các hoạt động phản biện xã hội ở cấp huyện và cơ sở.

Theo Tổng Bí thư, bên cạnh những kết quả đạt được thì bộ máy Đảng, Nhà nước cũng còn những yếu kém, hạn chế. Chẳng hạn như công tác tuyên truyền, quán triệt các chính sách, chủ trương, chính sách và pháp luật về quy chế dân chủ ở một số địa phương còn chưa kịp thời, mang nặng tính hình thức, đối phó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Lâu nay, nhiều nơi cứ nói là thực hiện dân chủ nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hoá những quyết định, ý chí chủ quan của mình. Một số người có chức có quyền còn quan cách, gia trưởng, thậm chí có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng”.

Vì thế, Tổng Bí thư yêu cầu để đẩy mạnh Quy chế dân chủ cơ sở, thì nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới các cấp ủy đảo, chính quyền địa phương các cấp, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa về quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị 30 và Kết luận 120 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư lưu ý, nơi nào đã làm tốt thì cần duy trì để thực hiện tốt hơn, địa phương nào chưa tốt thì cần phải sửa đổi, đôn đốc, chỉnh sửa. Để hướng tới lợi ích của nhân dân, tạo động lực phát triển đất nước, phát triển kinh tế – xã hội.

Ngoài ra, cũng cần phải xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ, coi thường kỷ cương phép nước, kích động, gây rối, làm mất an ninh, trật tự cơ sở và làm hại đến lợi ích của nhân dân.

Cảnh báo cán bộ “quan cách, gia trưởng” đã từ lâu

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về những ông quan cách mạng có biểu hiện quan cách, gia trưởng, xa dân, độc đoán, mệnh lệnh, cửa quyền.

Tháng 5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có phát biểu tại Hội nghị Dân vận toàn quốc và ghi nhận những thành tích của công tác tiến bộ trong công tác dân vận ở thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, Tổng bí thư đã chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém trong hoạt động dân vận, những diễn biến tư tưởng nhân dân, chậm đổi mới nội dung, vận động quần chúng trong tình hình mới…

Những biểu hiện này đã làm sa sút phẩm chất, sống xa dân và vô trách nhiệm với nhân dân. Cùng với biểu hiện của những hiện tượng tham nhũng, đặc quyền đặc lợi trong Đảng và trong các cơ quan nhà nước không được đấu tranh kiên quyết và xử lý nghiêm.

Đã dẫn đến những biểu hiện tiêu cực, làm tổn thương thanh danh, uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Từ đó tạo ra lỗ hổng cho những thế lực thù địch kích động lòng yêu nước, hòng chia rẽ Đảng, Nhà nước với quần chúng nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nói về tư tưởng lấy dân làm gốc, chăm lo cho dân là một bài học lòng được rút ra trong chiều sâu lịch sử. Bằng việc lấy câu nói của Nguyễn Trãi đến những nhận định rất quan trọng về nhân dân, chứng minh nguyên nhân triều Hậu Trần suy vong được cho là do các vua quan Hậu Trần không thực hiện đúng chính sách “lấy dân làm gốc”, bỏ mặc dân khốn khổ để “muôn dân oán giận mà không biết, lòng người oán trách mà chẳng kinh”. Hồ Quý Ly bị thất bại vì chính quyền xa dân, cướp ngôi khi lòng dân chưa thuận, vì “chính sự phiền hà, để đến nỗi lòng dân oán giận”.

Dẫn chiếu sang chủ nghĩa Mác – Lênin, Tổng Bí thư đã khẳng định đây là nguyên lý, cách mạng sự nghiệp của quần chúng. Đảng Cộng sản muốn lãnh đạo cách mạng phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, phải có sự ủng hộ của nhân dân thì cuộc cách mạng mới được thành công.

Từ đó, Tổng Bí thư đã yêu cầu cần phải kiên quyết loại bỏ các cán bộ biến chất, lấy lại lòng tin của Đảng với Nhân dân. Tổng Bí thư nhắc: “Chúng ta không thể xem thường những biểu hiện này. Cần xoá bỏ nhận thức sai lầm cho rằng công tác vận động quần chúng chỉ là biện pháp tổ chức, động viên nhân dân thực hiện chính sách của Đảng.Và mục tiêu: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” phải trở thành khẩu hiệu hành động, thành phương châm công tác vận động quần chúng”.

Bệnh quan liêu, xa dân, quan cách của người cán bộ, Đảng viên đây không phải là lần đầu tiên được Tổng Bí thư nói đến. “Căn bệnh” này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến ngay từ đầu những ngày cách mạng tháng 8/1945 thành công.

Trong cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí minh đã nêu rõ quan điểm: không nên bầu cho những “ông quan cách mạng”. “Quan cách mạng” đó là những người dù chức vụ như thế nào trong quan hệ với dân cũng đều giống những ông quan thời phong kiến. Sẽ có biểu hiện về những tham ô, lãnh phí, quan liêu… đây là biểu hiện “tham nhũng” ngày nay chúng ta vẫn nói.

Trong các tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (năm 1947) và “Thực hành tiết kiệm… chống quan liêu” (năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên án gay gắt những hành vi quan liêu, quan cách. Và từ đó chỉ ra những phương án để “chữa bệnh” sau khi đã được “bắt bệnh”, để xây dựng được nhà nước thực sự là “của dân, do dân và vì dân”.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Tổng Bí thư yêu cầu kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng thoái hoá, biến chất, siết chặt kỷ luật của Đảng, kiên quyết thải loại những phần tử đã biến chất ra khỏi Đảng, làm trong sạch đội ngũ của Đảng và bộ máy nhà nước. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhấn mạnh, chỉ có như vậy mới lấy lại được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường được mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.

“Hiện nay, vấn đề có ý nghĩa quyết định để tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân là Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố và xây dựng tổ chức đảng thật trong sạch, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên” – Tổng Bí thư nói.