Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) – “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”

Thứ Hai, 14.05.2018, 14:10

Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước, tình hình quốc tế có nhiều cơ hội nhưng cũng không kém phần thách thức.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng

Đó là quyết tâm làm trong sạch bộ máy, trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên đang cao trào, đang trở thành xu thế, động lực chung để phát triển đã và đang nhân lên niềm tin trong nhân dân đối với đường lối chủ trương của Đảng, với đội ngũ cán bộ đảng viên. Vì khi đã cắt bỏ được những u nhọt, bắt được những con sâu mọt hại nước, hại dân thì cơ thể của Đảng sẽ phục hồi, sẽ khỏe mạnh, sẽ là điều kiện tốt để đất nước đạt được những thành tựu mới.

Đó là vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế ngày càng được nâng cao, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đối ngoại của Đảng, của Nhà nước tạo động lực thúc đẩy hợp tác thương mại và cải cách kinh tế đất nước.

Đó là lần đầu sau 10 năm, kinh tế xã hội quý I đạt 7,38% – một con số quá ấn tượng được khẳng định bằng việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, chống thoái hóa biến chất trong đội ngũ cán bộ đảng viên từ Trung ương tới địa phương.

Đó là việc tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hành lang pháp lý đã và đang tạo sự chuyển biến trong cả bộ máy, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, cho doanh nghiệp, tạo đà thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại.

Nhưng bên cạnh đó còn nhiều thách thức, còn nhiều những nguy cơ đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra: Đó là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức, chính trị, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội vẫn còn có những diễn biến phức tạp. Rồi cơ chế kiếm soát quyền lực kém cỏi, tham nhũng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng chính sách vẫn đang là thách thức. Những nhóm lợi ích bắt tay nhau thâu tóm mọi lĩnh vực vẫn đang ém mình chờ cơ hội.

Những nguy cơ ấy ảnh hưởng tới sự tồn vong của Đảng, của chế độ, gây hao tổn niềm tin của người dân vào Đảng, gây bất ổn trong xã hội. Những nguy cơ ấy đã và đang rất cần những tư duy mới, quyết sách mới để quét sạch nó, để giải quyết tận gốc cái gọi là thâm căn cố đế, tồn tại bấy lâu nay.

Các đề án đặc biệt quan trọng tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII): Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Đề án “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” có mối quan hệ mật thiết với nhau, có tính lan tỏa cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện. Trong đó, cán bộ là cái gốc, là then chốt có ý nghĩa quyết định đến uy tín, thanh danh của Đảng, đến sự phát triển của đất nước.

Vì thế yêu cầu đặt ra là phải chăm lo cho cái gốc, cho cái then chốt ấy bằng những quyết sách, bằng những đột phá mang tính lịch sử tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 này.

Khi tính dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ được đảm bảo; khi cán bộ đảng viên được quản lý giám sát chặt chẽ; khi quyền lực được giám sát; khi nhốt được quyền lực vào trong lồng quy chế; khi công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm bố trí cán bộ không còn sự can thiệp của những bàn tay ma, của những quan hệ, tiền tệ, hậu duệ; khi việc đánh giá cán bộ đảm bảo toàn diện khách quan đa chiều thì mới có được một đội ngũ cán bộ tốt, mới có cái gốc vững bền đảm đương được nhiệm vụ, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, mới xứng với sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân.