Đất nước cần những “cuộc chiến khác”

Khuyết danh
 40 năm, sau cuộc chiến chống thế lực bành trướng, bá quyền, chúng ta đã làm được gì để “giang sơn ngàn thuở vững...
Họ đã làm trái với tinh thần của Tổng Bí thư?!

Sông Trà
Không phải trình độ hiểu biết, kiến thức xã hội của các chuyên gia soạn luật kém, mà chỉ thất vọng về nhận thức...