trật tự xã hội

18.05.2018 Ngọc Bích
Giải quyết oan sai, khiếu kiện là công việc của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Tòa án các cấp,… Giải quyết an ninh...