trang bị vũ khí

13.06.2018 Khuyết danh
Các đơn vị công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ngoài được trang bị súng, cũng được xem xét trang bị tên...