sai chức năng

18.05.2018 Ngọc Bích
Giải quyết oan sai, khiếu kiện là công việc của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Tòa án các cấp,… Giải quyết an ninh...