ghế trống

30.05.2018 Đinh Lực
Trong các kỳ họp của Quốc hội, luôn luôn có một vài chiếc ghế trống, những chiếc ghế là đại diện tư cách cho cử...