ái quốc

13.06.2018 doge
Tôi tin ngôn ngữ là quà tặng của Chúa, vì vậy, con người ta thường dùng nó một cách quá đáng và chẳng hề lý tính, như...